Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Toepasselijkheid recht en geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of OppoSuits in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. OppoSuits: OppoSuits B.V., zijndede ondernemer tevens rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, en daarvoor deze algemene voorwaarden gebruikt;

 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de OppoSuits georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en OppoSuits gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OppoSuits B.V.

Gevestigd en kantoorhoudend: Zuideinde 3C, 2371 BP Roelofarendsveen, Nederland
Emailadres: [email protected]
Ingeschreven in Nederland bij de Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 63661314
Btw-identificatienummer: NL855340241B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OppoSuits en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OppoSuits en de consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als OppoSuits gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden OppoSuits niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering en/of retourzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de OppoSuits de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OppoSuits onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door OppoSuits is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft OppoSuits passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal OppoSuits daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. OppoSuits kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OppoSuits op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. OppoSuits zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. de contact- en adresgegevens van OppoSuits waar de consument met klachten terecht kan;

  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de OppoSuits deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan OppoSuits bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan OppoSuits retourneren, conform de door OppoSuits verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de OppoSuits dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. OppoSuits staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door OppoSuits, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover OppoSuits kan doen gelden.

 2. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de producten van OppoSuits, en in het bijzonder immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst en reputatieschade is uitdrukkelijke uitgesloten.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. OppoSuits zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan OppoSuits kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, of bij een pre-order uiterlijk 30 dagen na de geplande uitleverdatum. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarbij iedere vorm van aansprakelijk van OppoSuits is uitgesloten.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de OppoSuits het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de OppoSuits zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van OppoSuits.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij OppoSuits tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de OppoSuits bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 7. Eventuele invoerrechten, douanekosten, importheffingen, belasting of andere lokaal opgelegde kosten zijn voor de rekening van de consument. OppoSuits is niet aansprakelijk voor deze kosten.

 

Artikel 11 - Betaling

 1. Het door de consument verschuldigde bedrag dient bij de bestelling voldaan te worden, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. De consument heeft nimmer het recht om de betaling op te schorten, danwel te verrekenen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de OppoSuits te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft OppoSuits behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 4. OppoSuits behoudt het eigendom voor op haar producten, zolang nog geen volledig betaling daarvoor is ontvangen.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De consument dient de producten van OppoSuits bij ontvangst te controleren. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder over de producten van OppoSuits, moeten uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de producten van OppoSuits, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk met een volledige en duidelijke omschrijving worden ingediend bij OppoSuits, op straffe van verval van het klachtrecht.

 2. Bij OppoSuits ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door OppoSuits binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling opgenomen in artikel 13 lid 2 hieronder.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de OppoSuits en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, behoudens dwingendrechtelijke regels ter bescherming van de consument.

 2. Indien een geschil niet in redelijkheid kan worden opgelost, kan het geschil ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.opposuits.nl, en worden in het bestelproces, voorafgaand het afsluiten van de overeenkomst, aan de Consument voor acceptatie aangeboden. De Consument dient kennis te nemen van de voorwaarden en deze in het bestelproces te accepteren. De algemene voorwaarden kunnen worden uitgeprint, opgeslagen en gearchiveerd.

 4. Aanvullend kunnen de gegevens van de bestelling worden gearchiveerd, door de ontvangstbevestiging van de bestelling op te slaan. Deze bevestiging bevat nogmaals de bestelgegevens en een verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Deze kan de Consument eenvoudig uitprinten, dan wel met diens e-mailprogramma opslaan.

The OppoSuits® brand name and logo are registered trademarks.